ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಗುಂಪು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು..

ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಗುಂಪು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು..

ಪಟ್ಟದಕಲ್ 8 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟದಕಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು UNESCO ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ದ್ರಾವಿಡ ಮತ್ತು ನಾಗರಾ (ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್) ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ…