ಬಳ್ಳಾರಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಳ್ಳಾರಿ  ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಹಂಪಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ಹನುಮನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸತವಾಹನರು, ಕದಂಬರು,…