ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆಯು  ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಗೌಮ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ರಾಜವಂಶಗಳು ಆಳುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಕೋಟೆಯ ಮೂಲ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನು 13 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಾ…